ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 3 >>
2 Corinthians 3 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
ἀρχόμεθα
archometha
begin
πάλιν
palin
again
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
συνιστάνειν;
sunistanein
commend

ē
or
μὴ

not
χρῄζομεν
chrēzomen
need
ὥς
ōs
as
τινες
tines
some
συστατικῶν
sustatikōn
commendation
ἐπιστολῶν
epistolōn
letters
πρὸς
pros
to
ὑμᾶς
umas
you

ē
or
ἐξ
ex
from
ὑμῶν;
umōn
you
2

ē
the
ἐπιστολὴ
epistolē
letter
ἡμῶν
ēmōn
our
ὑμεῖς
umeis
you
ἐστε,
este
are
ἐγγεγραμμένη
engegrammenē
written
ἐν
en
in
ταῖς
tais
the
καρδίαις
kardiais
hearts
ἡμῶν.
ēmōn
our
γινωσκομένη
ginōskomenē
known
καὶ
kai
and
ἀναγινωσκομένη
anaginōskomenē
read
ὑπὸ
upo
of
πάντων
pantōn
all
ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men
3
φανερούμενοι
phaneroumenoi
manifested
ὅτι
oti
to
ἐστὲ
este
be
ἐπιστολὴ
epistolē
letter
Χριστοῦ
christou
Christ
διακονηθεῖσα
diakonētheisa
cared
ὑφ'
uph
by
ἡμῶν
ēmōn
us
ἐγγεγραμμένη
engegrammenē
written
οὐ
ou
not
μέλανι
melani
ink
ἀλλὰ
alla
but
πνεύματι
pneumati
Spirit
θεοῦ
theou
God
ζῶντος,
zōntos
living
οὐκ
ouk
not
ἐν
en
in
πλαξὶν
plaxin
tablets
λιθίναις
lithinais
stone
ἀλλ'
all
but
ἐν
en
in
πλαξὶν
plaxin
tablets
καρδίαις
kardiais
hearts
σαρκίναις.
sarkinais
human

 4
Πεποίθησιν
pepoithēsin
confidence
δὲ
de
And
τοιαύτην
toiautēn
such
ἔχομεν
echomen
have
διὰ
dia
through
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
πρὸς
pros
toward
τὸν
ton
the
θεόν.
theon
God
5
οὐχ
ouch
Not
ὅτι
oti
that
ἀφ'
aph
of
ἑαυτῶν
eautōn
ourselves
ἱκανοί
ikanoi
adequate
ἐσμεν
esmen
are
λογίσασθαί
logisasthai
consider
τι
ti
anything
ὡς
ōs
as
ἐξ
ex
of
ἑαυτῶν,
eautōn
ourselves
ἀλλ'
all
but

ē
the
ἱκανότης
ikanotēs
adequacy
ἡμῶν
ēmōn
our
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
6
ὃς
os
who
καὶ
kai
also
ἱκάνωσεν
ikanōsen
make able
ἡμᾶς
ēmas
us
διακόνους
diakonous
servants
καινῆς
kainēs
new
διαθήκης,
diathēkēs
covenant
οὐ
ou
not
γράμματος
grammatos
letter
ἀλλὰ
alla
but
πνεύματος·
pneumatos
Spirit
τὸ
to
the
γὰρ
gar
for
γράμμα
gramma
letter
ἀποκτείνει / ἀποκτέννει,
apoktennei
kills
τὸ
to
the
δὲ
de
but
πνεῦμα
pneuma
Spirit
ζῳοποιεῖ.
zōopoiei
life

 7
Εἰ
ei
if
δὲ
de
But

ē
which
διακονία
diakonia
ministry
τοῦ
tou
which
θανάτου
thanatou
death
ἐν
en
in
γράμμασιν
grammasin
letters
ἐντετυπωμένη
entetupōmenē
engraved
λίθοις
lithois
stones
ἐγενήθη
egenēthē
came
ἐν
en
in
δόξῃ,
doxē
glory
ὥστε
ōste
so
μὴ

not
δύνασθαι
dunasthai
could
ἀτενίσαι
atenisai
behold
τοὺς
tous
which
υἱοὺς
uious
sons
Ἰσραὴλ
israēl
Israel
εἰς
eis
face
τὸ
to
which
πρόσωπον
prosōpon
face
Μωϋσέως
mōuseōs
Moses
διὰ
dia
because
τὴν
tēn
which
δόξαν
doxan
glory
τοῦ
tou
which
προσώπου
prosōpou
face
αὐτοῦ
autou
his
τὴν
tēn
which
καταργουμένην,
katargoumenēn
fading
8
πῶς
pōs
how
οὐχὶ
ouchi
fail
μᾶλλον
mallon
more

ē
the
διακονία
diakonia
ministry
τοῦ
tou
the
πνεύματος
pneumatos
Spirit
ἔσται
estai
be
ἐν
en
in
δόξῃ;
doxē
glorious
9
εἰ
ei
if
γὰρ
gar
For
ἡ / τῇ

the
διακονίᾳ
diakonia
ministry
τῆς
tēs
the
κατακρίσεως
katakriseōs
condemnation
δόξα,
doxa
glory
πολλῷ
pollō
much
μᾶλλον
mallon
more
περισσεύει
perisseuei
abound

ē
the
διακονία
diakonia
ministry
τῆς
tēs
the
δικαιοσύνης
dikaiosunēs
righteousness
δόξῃ.
doxē
glory
10
καὶ
kai
indeed
γὰρ
gar
For
οὐ
ou
no
δεδόξασται
dedoxastai
has
τὸ
to
the
δεδοξασμένον
dedoxasmenon
has
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
τῷ

the
μέρει
merei
case
εἵνεκεν
eineken
because
τῆς
tēs
the
ὑπερβαλλούσης
uperballousēs
surpasses
δόξης.
doxēs
glory
11
εἰ
ei
if
γὰρ
gar
For
τὸ
to
the
καταργούμενον
katargoumenon
away
διὰ
dia
through
δόξης,
doxēs
glory
πολλῷ
pollō
much
μᾶλλον
mallon
more
τὸ
to
the
μένον
menon
remains
ἐν
en
glorious
δόξῃ.
doxē
glory

 12
ἔχοντες
echontes
having
οὖν
oun
therefore
τοιαύτην
toiautēn
such
ἐλπίδα
elpida
hope
πολλῇ
pollē
great
παρρησίᾳ
parrēsia
speech
χρώμεθα
chrōmetha
use
13
καὶ
kai
And
οὐ
ou
not
καθάπερ
kathaper
like
Μωϋσῆς
mōusēs
Moses
ἐτίθει
etithei
put
κάλυμμα
kalumma
veil
ἐπὶ
epi
over
τὸ
to
the
πρόσωπον
prosōpon
face
αὐτοῦ
autou
him
πρὸς
pros
so
τὸ
to
the
μὴ

not
ἀτενίσαι
atenisai
stared
τοὺς
tous
the
υἱοὺς
uious
sons
Ἰσραὴλ
israēl
Israel
εἰς
eis
to
τὸ
to
the
τέλος
telos
end
τοῦ
tou
the
καταργουμένου.
katargoumenou
abolished
14
ἀλλὰ
alla
But
ἐπωρώθη
epōrōthē
hardened
τὰ
ta
the
νοήματα
noēmata
minds
αὐτῶν.
autōn
same
ἄχρι
achri
until
γὰρ
gar
for
τῆς
tēs
the
σήμερον
sēmeron
this day
ἡμέρας
ēmeras
day
τὸ
to
the
αὐτὸ
auto
same
κάλυμμα
kalumma
veil
ἐπὶ
epi
in
τῇ

the
ἀναγνώσει
anagnōsei
reading
τῆς
tēs
the
παλαιᾶς
palaias
old
διαθήκης
diathēkēs
covenant
μένει,
menei
remains
μὴ

untaken
ἀνακαλυπτόμενον
anakaluptomenon
unlifted
ὅτι
oti
because
ἐν
en
in
Χριστῷ
christō
Christ
καταργεῖται·
katargeitai
removed
15
ἀλλ'
all
But
ἕως
eōs
even
σήμερον
sēmeron
this day
ἡνίκα
ēnika
whenever
ἂν
an
whatever
ἀναγινώσκηται
anaginōskētai
read
Μωϋσῆς,
mōusēs
Moses
κάλυμμα
kalumma
veil
ἐπὶ
epi
over
τὴν
tēn
the
καρδίαν
kardian
heart
αὐτῶν
autōn
their
κεῖται·
keitai
lies
16
ἡνίκα
ēnika
whenever
δὲ
de
Nevertheless
ἐὰν
ean
if
ἐπιστρέψῃ
epistrepsē
turns
πρὸς
pros
to
κύριον,
kurion
Lord
περιαιρεῖται
periaireitai
away
τὸ
to
the
κάλυμμα.
kalumma
veil
17

o
the
δὲ
de
now
κύριος
kurios
Lord
τὸ
to
the
πνεῦμά
pneuma
Spirit
ἐστιν·
estin
is
οὗ
ou
where
δὲ
de
now
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit
κυρίου,
kuriou
Lord
ἐλευθερία.
eleutheria
liberty
18
ἡμεῖς
ēmeis
we
δὲ
de
But
πάντες
pantes
all
ἀνακεκαλυμμένῳ
anakekalummenō
unveiled
προσώπῳ
prosōpō
face
τὴν
tēn
the
δόξαν
doxan
glory
κυρίου
kuriou
Lord
κατοπτριζόμενοι
katoptrizomenoi
glass
τὴν
tēn
the
αὐτὴν
autēn
same
εἰκόνα
eikona
image
μεταμορφούμεθα
metamorphoumetha
transformed
ἀπὸ
apo
at
δόξης
doxēs
glory
εἰς
eis
to
δόξαν
doxan
glory
καθάπερ
kathaper
just
ἀπὸ
apo
at
κυρίου
kuriou
Lord
πνεύματος.
pneumatos
Spirit


<< 2 Corinthians 3 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible