ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2

<< ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2 >>
Colossians 2 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Θέλω
thelō
want
γὰρ
gar
For
ὑμᾶς
umas
you
εἰδέναι
eidenai
knew
ἡλίκον
ēlikon
how great
ἀγῶνα
agōna
struggle
ἔχω
echō
have
ὑπὲρ
uper
behalf
ὑμῶν
umōn
you
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
the
ἐν
en
in
Λαοδικείᾳ
laodikeia
Laodicea
καὶ
kai
and
ὅσοι
osoi
as
οὐχ
ouch
not
ἑόρακαν
eorakan
seen
τὸ
to
the
πρόσωπόν
prosōpon
face
μου
mou
my
ἐν
en
in
σαρκί,
sarki
personally
2
ἵνα
ina
That
παρακληθῶσιν
paraklēthōsin
encouraged
αἱ
ai
the
καρδίαι
kardiai
hearts
αὐτῶν
autōn
their
συμβιβασθέντες
sumbibasthentes
together
ἐν
en
in
ἀγάπῃ
agapē
love
καὶ
kai
and
εἰς
eis
in
πᾶν
pan
all
πλοῦτος
ploutos
wealth
τῆς
tēs
the
πληροφορίας
plērophorias
assurance
τῆς
tēs
the
συνέσεως
suneseōs
understanding
εἰς
eis
in
ἐπίγνωσιν
epignōsin
acknowledgement
τοῦ
tou
the
μυστηρίου
mustēriou
mystery
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God's
Χριστοῦ,
christou
Christ
3
ἐν
en
In

ō
whom
εἰσιν
eisin
are
πάντες
pantes
all
οἱ
oi
the
θησαυροὶ
thēsauroi
treasures
τῆς
tēs
the
σοφίας
sophias
wisdom
καὶ
kai
and
γνώσεως
gnōseōs
knowledge
ἀπόκρυφοι.
apokruphoi
hidden
4
τοῦτο
touto
this
λέγω,
legō
say
ἵνα
ina
so
μηδεὶς
mēdeis
no one
ὑμᾶς
umas
you
παραλογίζηται
paralogizētai
delude
ἐν
en
with
πιθανολογίᾳ.
pithanologia
words
5
εἰ
ei
though
γὰρ
gar
For
καὶ
kai
even
τῇ

the
σαρκὶ
sarki
body
ἄπειμι,
apeimi
absent
ἀλλὰ
alla
nevertheless
τῷ

the
πνεύματι
pneumati
spirit
σὺν
sun
with
ὑμῖν
umin
you
εἰμι,
eimi
am
χαίρων
chairōn
rejoicing
καὶ
kai
even
βλέπων
blepōn
see
ὑμῶν
umōn
your
τὴν
tēn
the
τάξιν
taxin
order
καὶ
kai
even
τὸ
to
the
στερέωμα
stereōma
stability
τῆς
tēs
the
εἰς
eis
in
Χριστὸν
christon
Christ
πίστεως
pisteōs
faith
ὑμῶν.
umōn
your

 6
ὡς
ōs
As
οὖν
oun
therefore
παρελάβετε
parelabete
received
τὸν
ton
the
Χριστὸν
christon
Christ
Ἰησοῦν
iēsoun
Jesus
τὸν
ton
the
κύριον,
kurion
Lord
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
περιπατεῖτε,
peripateite
walk
7
ἐρριζωμένοι
errizōmenoi
Rooted
καὶ
kai
and
ἐποικοδομούμενοι
epoikodomoumenoi
built
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
καὶ
kai
and
βεβαιούμενοι
bebaioumenoi
established
τῇ

the
πίστει
pistei
faith
καθὼς
kathōs
just as
ἐδιδάχθητε,
edidachthēte
instructed
περισσεύοντες
perisseuontes
overflowing
(ἐν)
en
in
(αὐτῇ)
autē
him
ἐν
en
in
εὐχαριστίᾳ.
eucharistia
gratitude
8
βλέπετε
blepete
see
μή

no
τις
tis
one
ὑμᾶς
umas
you
ἔσται
estai
spoil

o
the
συλαγωγῶν
sulagōgōn
take spoils
διὰ
dia
through
τῆς
tēs
the
φιλοσοφίας
philosophias
philosophy
καὶ
kai
than
κενῆς
kenēs
empty
ἀπάτης
apatēs
deception
κατὰ
kata
according
τὴν
tēn
the
παράδοσιν
paradosin
tradition
τῶν
tōn
the
ἀνθρώπων
anthrōpōn
men
κατὰ
kata
according
τὰ
ta
the
στοιχεῖα
stoicheia
rudiments
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world
καὶ
kai
than
οὐ
ou
rather
κατὰ
kata
according
Χριστόν·
christon
Christ
9
ὅτι
oti
For
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
κατοικεῖ
katoikei
dwells
πᾶν
pan
all
τὸ
to
the
πλήρωμα
plērōma
fullness
τῆς
tēs
the
θεότητος
theotētos
Deity
σωματικῶς,
sōmatikōs
bodily
10
καὶ
kai
and
ἐστὲ
este
are
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
πεπληρωμένοι,
peplērōmenoi
complete
ὅς
os
which
ἐστιν
estin
is

ē
the
κεφαλὴ
kephalē
head
πάσης
pasēs
all
ἀρχῆς
archēs
rule
καὶ
kai
and
ἐξουσίας.
exousias
authority
11
ἐν
en
In

ō
whom
καὶ
kai
also
περιετμήθητε
perietmēthēte
circumcised
περιτομῇ
peritomē
circumcision
ἀχειροποιήτῳ
acheiropoiētō
unmanufactured
ἐν
en
In
τῇ

the
ἀπεκδύσει
apekdusei
removal
τοῦ
tou
the
σώματος
sōmatos
body
τῆς
tēs
the
σαρκός,
sarkos
flesh
ἐν
en
In
τῇ

the
περιτομῇ
peritomē
circumcision
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
12
συνταφέντες
suntaphentes
buried
αὐτῷ
autō
him
ἐν
en
in
τῷ

who
βαπτίσματι / βαπτισμῷ,
baptismō
baptism
ἐν
en
in

ō
which
καὶ
kai
also
συνηγέρθητε
sunēgerthēte
raised
διὰ
dia
through
τῆς
tēs
who
πίστεως
pisteōs
faith
τῆς
tēs
who
ἐνεργείας
energeias
working
τοῦ
tou
who
θεοῦ
theou
God
τοῦ
tou
who
ἐγείραντος
egeirantos
raised
αὐτὸν
auton
him
ἐκ
ek
from
νεκρῶν·
nekrōn
dead
13
καὶ
kai
and
ὑμᾶς
umas
you
νεκροὺς
nekrous
dead
ὄντας
ontas
being
[ἐν]
en
in
τοῖς
tois
the
παραπτώμασιν
paraptōmasin
transgressions
καὶ
kai
and
τῇ

the
ἀκροβυστίᾳ
akrobustia
uncircumcision
τῆς
tēs
the
σαρκὸς
sarkos
flesh
ὑμῶν
umōn
your
συνεζωοποίησεν
sunezōopoiēsen
together
ὑμᾶς
umas
you
σὺν
sun
with
αὐτῷ,
autō
him
χαρισάμενος
charisamenos
forgiven
ἡμῖν
ēmin
our
πάντα
panta
all
τὰ
ta
the
παραπτώματα.
paraptōmata
transgressions
14
ἐξαλείψας
exaleipsas
canceled
τὸ
to
the
καθ'
kath
against
ἡμῶν
ēmōn
us
χειρόγραφον
cheirographon
handwriting
τοῖς
tois
the
δόγμασιν
dogmasin
decrees

o
which
ἦν
ēn
was
ὑπεναντίον
upenantion
hostile
ἡμῖν
ēmin
us
καὶ
kai
and
αὐτὸ
auto
it
ἦρκεν
ērken
taken
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
μέσου
mesou
way
προσηλώσας
prosēlōsas
nailed
αὐτὸ
auto
it
τῷ

the
σταυρῷ·
staurō
cross
15
ἀπεκδυσάμενος
apekdusamenos
disarmed
τὰς
tas
the
ἀρχὰς
archas
rulers
καὶ
kai
and
τὰς
tas
the
ἐξουσίας
exousias
authorities
ἐδειγμάτισεν
edeigmatisen
made
ἐν
en
through
παρρησίᾳ
parrēsia
public
θριαμβεύσας
thriambeusas
over
αὐτοὺς
autous
he
ἐν
en
through
αὐτῷ.
autō
him

 16
Μὴ

no
οὖν
oun
therefore
τις
tis
one
ὑμᾶς
umas
you
κρινέτω
krinetō
decree
ἐν
en
in
βρώσει
brōsei
food
καὶ
kai
or
ἐν
en
in
πόσει
posei
drink

ē
or
ἐν
en
in
μέρει
merei
respect
ἑορτῆς
eortēs
festival

ē
or
νεομηνίας
neomēnias
new moon

ē
or
σαββάτων·
sabbatōn
Sabbath
17

a
which
ἐστιν
estin
are
σκιὰ
skia
shadow
τῶν
tōn
the
μελλόντων,
mellontōn
come
τὸ
to
the
δὲ
de
but
σῶμα
sōma
substance
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ.
christou
Christ
18
μηδεὶς
mēdeis
man
ὑμᾶς
umas
you
καταβραβευέτω
katabrabeuetō
beguile of reward
θέλων
thelōn
delighting
ἐν
en
in
ταπεινοφροσύνῃ
tapeinophrosunē
self-abasement
καὶ
kai
and
θρησκείᾳ
thrēskeia
worship
τῶν
tōn
the
ἀγγέλων,
angelōn
angels

a
which
ἑόρακεν
eoraken
seen
ἐμβατεύων,
embateuōn
into
εἰκῇ
eikē
vainly
φυσιούμενος
phusioumenos
inflated
ὑπὸ
upo
by
τοῦ
tou
the
νοὸς
noos
mind
τῆς
tēs
the
σαρκὸς
sarkos
fleshly
αὐτοῦ,
autou
his
19
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
κρατῶν
kratōn
holding
τὴν
tēn
the
κεφαλήν,
kephalēn
head
ἐξ
ex
from
οὗ
ou
whom
πᾶν
pan
entire
τὸ
to
the
σῶμα
sōma
body
διὰ
dia
by
τῶν
tōn
the
ἁφῶν
aphōn
joints
καὶ
kai
and
συνδέσμων
sundesmōn
ligaments
ἐπιχορηγούμενον
epichorēgoumenon
supplied
καὶ
kai
and
συμβιβαζόμενον
sumbibazomenon
together
αὔξει
auxei
grows
τὴν
tēn
the
αὔξησιν
auxēsin
growth
τοῦ
tou
the
θεοῦ.
theou
God

 20
Εἰ
ei
if
ἀπεθάνετε
apethanete
died
σὺν
sun
with
Χριστῷ
christō
Christ
ἀπὸ
apo
from
τῶν
tōn
the
στοιχείων
stoicheiōn
rudiments
τοῦ
tou
the
κόσμου,
kosmou
world
τί
ti
why
ὡς
ōs
if
ζῶντες
zōntes
living
ἐν
en
in
κόσμῳ
kosmō
world
δογματίζεσθε;
dogmatizesthe
ordinances
21
μὴ

not
ἅψῃ
apsē
touch
μηδὲ
mēde
not
γεύσῃ
geusē
taste
μηδὲ
mēde
not
θίγῃς,
thigēs
touch
22

a
which
ἐστιν
estin
are
πάντα
panta
all
εἰς
eis
to
φθορὰν
phthoran
perish
τῇ

the
ἀποχρήσει,
apochrēsei
using
κατὰ
kata
accordance
τὰ
ta
the
ἐντάλματα
entalmata
commandments
καὶ
kai
and
διδασκαλίας
didaskalias
teachings
τῶν
tōn
the
ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men
23
ἅτινά
atina
these
ἐστιν
estin
show
λόγον
logon
matters
μὲν
men
sure
ἔχοντα
echonta
have
σοφίας
sophias
wisdom
ἐν
en
in
ἐθελοθρησκίᾳ
ethelothrēskia
worship
καὶ
kai
and
ταπεινοφροσύνῃ
tapeinophrosunē
self-abasement
καὶ
kai
and
ἀφειδίᾳ
apheidia
neglecting
σώματος,
sōmatos
body
οὐκ
ouk
no
ἐν
en
in
τιμῇ
timē
value
τινι
tini
any
πρὸς
pros
against
πλησμονὴν
plēsmonēn
indulgence
τῆς
tēs
the
σαρκός.
sarkos
fleshly


<< Colossians 2 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible