ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5 >>
2 Corinthians 5 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Οἴδαμεν
oidamen
know
γὰρ
gar
For
ὅτι
oti
that
ἐὰν
ean
if

ē
the
ἐπίγειος
epigeios
earthly
ἡμῶν
ēmōn
our
οἰκία
oikia
house
τοῦ
tou
the
σκήνους
skēnous
tent
καταλυθῇ,
kataluthē
dissolved
οἰκοδομὴν
oikodomēn
building
ἐκ
ek
of
θεοῦ
theou
God
ἔχομεν,
echomen
have
οἰκίαν
oikian
house
ἀχειροποίητον
acheiropoiēton
unmanufactured
αἰώνιον
aiōnion
eternal
ἐν
en
in
τοῖς
tois
the
οὐρανοῖς.
ouranois
heavens
2
καὶ
kai
indeed
γὰρ
gar
and
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
στενάζομεν
stenazomen
groan
τὸ
to
which
οἰκητήριον
oikētērion
dwelling
ἡμῶν
ēmōn
our
τὸ
to
which
ἐξ
ex
from
οὐρανοῦ
ouranou
heaven
ἐπενδύσασθαι
ependusasthai
clothed
ἐπιποθοῦντες,
epipothountes
longing
3
εἴ
ei
if
γε
ge
besides
καὶ
kai
so
ἐνδυσάμενοι / ἐκδυσάμενοι
ekdusamenoi
strip
οὐ
ou
not
γυμνοὶ
gumnoi
naked
εὑρεθησόμεθα.
eurethēsometha
found
4
καὶ
kai
indeed
γὰρ
gar
and
οἱ
oi
this
ὄντες
ontes
are
ἐν
en
in
τῷ

this
σκήνει
skēnei
tent
στενάζομεν
stenazomen
groan
βαρούμενοι,
baroumenoi
burdened
ἐφ'
eph
because

ō
one
οὐ
ou
not
θέλομεν
thelomen
want
ἐκδύσασθαι
ekdusasthai
unclothed
ἀλλ'
all
but
ἐπενδύσασθαι,
ependusasthai
clothed
ἵνα
ina
so
καταποθῇ
katapothē
swallowed
τὸ
to
this
θνητὸν
thnēton
mortality
ὑπὸ
upo
of
τῆς
tēs
this
ζωῆς.
zōēs
life
5

o
who
δὲ
de
now
κατεργασάμενος
katergasamenos
prepared
ἡμᾶς
ēmas
us
εἰς
eis
for
αὐτὸ
auto
very
τοῦτο
touto
this
θεός,
theos
God

o
who
δοὺς
dous
gave
ἡμῖν
ēmin
us
τὸν
ton
who
ἀρραβῶνα
arrabōna
earnest
τοῦ
tou
who
πνεύματος.
pneumatos
Spirit

 6
Θαρροῦντες
tharrountes
confident
οὖν
oun
therefore
πάντοτε
pantote
always
καὶ
kai
and
εἰδότες
eidotes
knowing
ὅτι
oti
that
ἐνδημοῦντες
endēmountes
home
ἐν
en
in
τῷ

the
σώματι
sōmati
body
ἐκδημοῦμεν
ekdēmoumen
absent
ἀπὸ
apo
from
τοῦ
tou
the
κυρίου·
kuriou
Lord
7
διὰ
dia
by
πίστεως
pisteōs
faith
γὰρ
gar
and
περιπατοῦμεν,
peripatoumen
walk
οὐ
ou
not
διὰ
dia
by
εἴδους·
eidous
sight
8
θαρροῦμεν
tharroumen
confident
δὲ
de
and
καὶ
kai
and
εὐδοκοῦμεν
eudokoumen
prefer
μᾶλλον
mallon
rather
ἐκδημῆσαι
ekdēmēsai
absent
ἐκ
ek
from
τοῦ
tou
the
σώματος
sōmatos
body
καὶ
kai
and
ἐνδημῆσαι
endēmēsai
home
πρὸς
pros
with
τὸν
ton
the
κύριον.
kurion
Lord
9
διὸ
dio
therefore
καὶ
kai
also
φιλοτιμούμεθα,
philotimoumetha
labour
εἴτε
eite
whether
ἐνδημοῦντες
endēmountes
home
εἴτε
eite
whether
ἐκδημοῦντες,
ekdēmountes
absent
εὐάρεστοι
euarestoi
pleasing
αὐτῷ
autō
him
εἶναι.
einai
be
10
τοὺς
tous
the
γὰρ
gar
For
πάντας
pantas
all
ἡμᾶς
ēmas
we
φανερωθῆναι
phanerōthēnai
appear
δεῖ
dei
must
ἔμπροσθεν
emprosthen
before
τοῦ
tou
the
βήματος
bēmatos
judgment seat
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
ἵνα
ina
so
κομίσηται
komisētai
recompensed
ἕκαστος
ekastos
one
τὰ
ta
the
διὰ
dia
in
τοῦ
tou
the
σώματος
sōmatos
body
πρὸς
pros
according

a
what
ἔπραξεν,
epraxen
done
εἴτε
eite
whether
ἀγαθὸν
agathon
good
εἴτε
eite
whether
φαῦλον.
phaulon
bad

 11
Εἰδότες
eidotes
Knowing
οὖν
oun
therefore
τὸν
ton
the
φόβον
phobon
fear
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἀνθρώπους
anthrōpous
men
πείθομεν
peithomen
persuade
θεῷ
theō
God
δὲ
de
also
πεφανερώμεθα·
pephanerōmetha
manifest
ἐλπίζω
elpizō
hope
δὲ
de
also
καὶ
kai
also
ἐν
en
in
ταῖς
tais
the
συνειδήσεσιν
suneidēsesin
consciences
ὑμῶν
umōn
your
πεφανερῶσθαι.
pephanerōsthai
manifest
12
οὐ
ou
not
πάλιν
palin
again
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
συνιστάνομεν
sunistanomen
commending
ὑμῖν
umin
you
ἀλλὰ
alla
but
ἀφορμὴν
aphormēn
occasion
διδόντες
didontes
giving
ὑμῖν
umin
you
καυχήματος
kauchēmatos
proud
ὑπὲρ
uper
for
ἡμῶν,
ēmōn
our
ἵνα
ina
so
ἔχητε
echēte
have
πρὸς
pros
to
τοὺς
tous
those
ἐν
en
in
προσώπῳ
prosōpō
appearance
καυχωμένους
kauchōmenous
glory
καὶ
kai
and
μὴ

not
ἐν
en
in
καρδίᾳ.
kardia
heart
13
εἴτε
eite
if
γὰρ
gar
For
ἐξέστημεν,
exestēmen
ourselves
θεῷ
theō
God
εἴτε
eite
if
σωφρονοῦμεν,
sōphronoumen
sober
ὑμῖν.
umin
cause
14

ē
the
γὰρ
gar
For
ἀγάπη
agapē
love
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
συνέχει
sunechei
controls
ἡμᾶς,
ēmas
us
κρίναντας
krinantas
concluded
τοῦτο.
touto
thus
ὅτι
oti
that
εἷς
eis
one
ὑπὲρ
uper
for
πάντων
pantōn
all
ἀπέθανεν,
apethanen
died
ἄρα
ara
therefore
οἱ
oi
the
πάντες
pantes
all
ἀπέθανον·
apethanon
died
15
καὶ
kai
and
ὑπὲρ
uper
behalf
πάντων
pantōn
all
ἀπέθανεν,
apethanen
died
ἵνα
ina
so
οἱ
oi
the
ζῶντες
zōntes
live
μηκέτι
mēketi
henceforth
ἑαυτοῖς
eautois
themselves
ζῶσιν
zōsin
live
ἀλλὰ
alla
but
τῷ

the
ὑπὲρ
uper
behalf
αὐτῶν
autōn
them
ἀποθανόντι
apothanonti
died
καὶ
kai
and
ἐγερθέντι.
egerthenti
again

 16
ὥστε
ōste
therefore
ἡμεῖς
ēmeis
we
ἀπὸ
apo
henceforth
τοῦ
tou
the
νῦν
nun
now
οὐδένα
oudena
no one
οἴδαμεν
oidamen
know
κατὰ
kata
according
σάρκα·
sarka
flesh
εἰ
ei
though
καὶ
kai
even
ἐγνώκαμεν
egnōkamen
known
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
Χριστόν,
christon
Christ
ἀλλὰ
alla
yet
νῦν
nun
now
οὐκέτι
ouketi
no longer
γινώσκομεν.
ginōskomen
known
17
ὥστε
ōste
therefore
εἴ
ei
if
τις
tis
anyone
ἐν
en
in
Χριστῷ,
christō
Christ
καινὴ
kainē
new
κτίσις·
ktisis
creature
τὰ
ta
the
ἀρχαῖα
archaia
things of old
παρῆλθεν,
parēlthen
pass by
ἰδοὺ
idou
behold
γέγονεν
gegonen
come
καινά·
kaina
new
18
τὰ
ta
who
δὲ
de
now
πάντα
panta
all things
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
who
θεοῦ
theou
God
τοῦ
tou
who
καταλλάξαντος
katallaxantos
reconciled
ἡμᾶς
ēmas
us
ἑαυτῷ
eautō
himself
διὰ
dia
through
Χριστοῦ
christou
Christ
καὶ
kai
and
δόντος
dontos
gave
ἡμῖν
ēmin
us
τὴν
tēn
who
διακονίαν
diakonian
ministry
τῆς
tēs
who
καταλλαγῆς,
katallagēs
reconciliation
19
ὡς
ōs
namely
ὅτι
oti
that
θεὸς
theos
God
ἦν
ēn
was
ἐν
en
in
Χριστῷ
christō
Christ
κόσμον
kosmon
world
καταλλάσσων
katallassōn
reconciling
ἑαυτῷ,
eautō
himself
μὴ

not
λογιζόμενος
logizomenos
counting
αὐτοῖς
autois
them
τὰ
ta
the
παραπτώματα
paraptōmata
trespasses
αὐτῶν
autōn
himself
καὶ
kai
and
θέμενος
themenos
committed
ἐν
en
in
ἡμῖν
ēmin
us
τὸν
ton
the
λόγον
logon
word
τῆς
tēs
the
καταλλαγῆς.
katallagēs
reconciliation
20
ὑπὲρ
uper
behalf
Χριστοῦ
christou
Christ
οὖν
oun
therefore
πρεσβεύομεν
presbeuomen
ambassadors
ὡς
ōs
though
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
παρακαλοῦντος
parakalountos
beseech
δι'
di
through
ἡμῶν·
ēmōn
us
δεόμεθα
deometha
beg
ὑπὲρ
uper
behalf
Χριστοῦ,
christou
Christ
καταλλάγητε
katallagēte
reconciled
τῷ

the
θεῷ.
theō
God
21
τὸν
ton
who
μὴ

no
γνόντα
gnonta
knew
ἁμαρτίαν
amartian
sin
ὑπὲρ
uper
behalf
ἡμῶν
ēmōn
us
ἁμαρτίαν
amartian
sin
ἐποίησεν,
epoiēsen
made
ἵνα
ina
so
ἡμεῖς
ēmeis
we
γενώμεθα
genōmetha
become
δικαιοσύνη
dikaiosunē
righteousness
θεοῦ
theou
God
ἐν
en
in
αὐτῷ.
autō
him


<< 2 Corinthians 5 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible