ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 6

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 6 >>
2 Corinthians 6 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Συνεργοῦντες
sunergountes
together
δὲ
de
then
καὶ
kai
also
παρακαλοῦμεν
parakaloumen
urge
μὴ

not
εἰς
eis
in
κενὸν
kenon
vain
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
grace
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
δέξασθαι
dexasthai
receive
ὑμᾶς·
umas
you
2
λέγει
legei
says
γάρ
gar
and

 καιρῷ
kairō
time
δεκτῷ
dektō
acceptable
ἐπήκουσά
epēkousa
listened
σου
sou
you
 καὶ
kai
and
ἐν
en
in
ἡμέρᾳ
ēmera
day
σωτηρίας
sōtērias
salvation
ἐβοήθησά
eboēthēsa
helped
σοι.
soi
you

ἰδοὺ
idou
behold
νῦν
nun
now
καιρὸς
kairos
time
εὐπρόσδεκτος,
euprosdektos
acceptable
ἰδοὺ
idou
behold
νῦν
nun
now
ἡμέρα
ēmera
day
σωτηρίας.
sōtērias
salvation
3
μηδεμίαν
mēdemian
no
ἐν
en
in
μηδενὶ
mēdeni
no
διδόντες
didontes
giving
προσκοπήν,
proskopēn
offence
ἵνα
ina
so
μὴ

not
μωμηθῇ
mōmēthē
discredited

ē
the
διακονία.
diakonia
ministry
4
ἀλλ'
all
But
ἐν
en
in
παντὶ
panti
everything
συνιστάνοντες / συνίσταντες
sunistantes
commending
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
ὡς
ōs
as
θεοῦ
theou
God
διάκονοι,
diakonoi
servants
ἐν
en
in
ὑπομονῇ
upomonē
endurance
πολλῇ,
pollē
much
ἐν
en
in
θλίψεσιν,
thlipsesin
afflictions
ἐν
en
in
ἀνάγκαις,
anankais
hardships
ἐν
en
in
στενοχωρίαις,
stenochōriais
distresses
5
ἐν
en
in
πληγαῖς,
plēgais
beatings
ἐν
en
in
φυλακαῖς,
phulakais
imprisonments
ἐν
en
in
ἀκαταστασίαις,
akatastasiais
tumults
ἐν
en
in
κόποις,
kopois
labors
ἐν
en
in
ἀγρυπνίαις,
agrupniais
sleeplessness
ἐν
en
in
νηστείαις,
nēsteiais
hunger
6
ἐν
en
by
ἁγνότητι,
agnotēti
purity
ἐν
en
by
γνώσει,
gnōsei
knowledge
ἐν
en
by
μακροθυμίᾳ,
makrothumia
patience
ἐν
en
by
χρηστότητι,
chrēstotēti
kindness
ἐν
en
by
πνεύματι
pneumati
Spirit
ἁγίῳ,
agiō
Holy
ἐν
en
by
ἀγάπῃ
agapē
love
ἀνυποκρίτῳ,
anupokritō
genuine
7
ἐν
en
by
λόγῳ
logō
word
ἀληθείας,
alētheias
truth
ἐν
en
by
δυνάμει
dunamei
power
θεοῦ·
theou
God
διὰ
dia
by
τῶν
tōn
the
ὅπλων
oplōn
weapons
τῆς
tēs
the
δικαιοσύνης
dikaiosunēs
righteousness
τῶν
tōn
the
δεξιῶν
dexiōn
hand
καὶ
kai
and
ἀριστερῶν,
aristerōn
left
8
διὰ
dia
by
δόξης
doxēs
glory
καὶ
kai
and
ἀτιμίας,
atimias
dishonor
διὰ
dia
by
δυσφημίας
dusphēmias
evil report
καὶ
kai
and
εὐφημίας·
euphēmias
report
ὡς
ōs
as
πλάνοι
planoi
deceivers
καὶ
kai
and
ἀληθεῖς,
alētheis
true.
9
ὡς
ōs
as
ἀγνοούμενοι
agnooumenoi
unknown
καὶ
kai
yet
ἐπιγινωσκόμενοι,
epiginōskomenoi
well-known
ὡς
ōs
as
ἀποθνῄσκοντες
apothnēskontes
dying
καὶ
kai
yet
ἰδοὺ
idou
behold
ζῶμεν,
zōmen
live
ὡς
ōs
as
παιδευόμενοι
paideuomenoi
punished
καὶ
kai
yet
μὴ

not
θανατούμενοι,
thanatoumenoi
killed
10
ὡς
ōs
as
λυπούμενοι
lupoumenoi
sorrowful
ἀεὶ
aei
always
δὲ
de
yet
χαίροντες,
chairontes
rejoicing
ὡς
ōs
as
πτωχοὶ
ptōchoi
poor
πολλοὺς
pollous
many
δὲ
de
yet
πλουτίζοντες,
ploutizontes
making
ὡς
ōs
as
μηδὲν
mēden
nothing
ἔχοντες
echontes
having
καὶ
kai
yet
πάντα
panta
all things
κατέχοντες.
katechontes
possessing

 11
Τὸ
to
the
στόμα
stoma
mouth
ἡμῶν
ēmōn
our
ἀνέῳγεν
aneōgen
open
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς,
umas
you
Κορίνθιοι,
korinthioi
Corinthians

ē
the
καρδία
kardia
heart
ἡμῶν
ēmōn
our
πεπλάτυνται·
peplatuntai
enlarged
12
οὐ
ou
not
στενοχωρεῖσθε
stenochōreisthe
restrained
ἐν
en
in
ἡμῖν
ēmin
us
στενοχωρεῖσθε
stenochōreisthe
restrained
δὲ
de
but
ἐν
en
in
τοῖς
tois
the
σπλάγχνοις
splanchnois
affections
ὑμῶν·
umōn
own
13
τὴν
tēn
the
δὲ
de
now
αὐτὴν
autēn
like
ἀντιμισθίαν,
antimisthian
exchange
ὡς
ōs
as
τέκνοις
teknois
children
λέγω,
legō
speak
πλατύνθητε
platunthēte
make broad
καὶ
kai
also
ὑμεῖς.
umeis
you

 14
Μὴ

not
γίνεσθε
ginesthe
happen
ἑτεροζυγοῦντες
eterozugountes
yoked together
ἀπίστοις·
apistois
unbelievers
τίς
tis
what
γὰρ
gar
for
μετοχὴ
metochē
partnership
δικαιοσύνῃ
dikaiosunē
righteousness
καὶ
kai
with
ἀνομίᾳ,
anomia
lawlessness

ē
or
τίς
tis
what
κοινωνία
koinōnia
fellowship
φωτὶ
phōti
light
πρὸς
pros
with
σκότος;
skotos
darkness
15
τίς
tis
what
δὲ
de
or
συμφώνησις
sumphōnēsis
harmony
Χριστοῦ
christou
Christ
πρὸς
pros
with
Βελιάρ,
beliar
Belial

ē
or
τίς
tis
what
μερὶς
meris
common
πιστῷ
pistō
believer
μετὰ
meta
with
ἀπίστου;
apistou
infidel
16
τίς
tis
what
δὲ
de
or
συγκατάθεσις
sunkatathesis
agreement
ναῷ
naō
temple
θεοῦ
theou
God
μετὰ
meta
with
εἰδώλων;
eidōlōn
idols
ἡμεῖς
ēmeis
us
γὰρ
gar
for
ναὸς
naos
temple
θεοῦ
theou
God
ἐσμεν
esmen
are
ζῶντος,
zōntos
living
καθὼς
kathōs
just as
εἶπεν
eipen
said

o
the
θεὸς
theos
God
ὅτι
oti
for

 ἐνοικήσω
enoikēsō
dwell
ἐν
en
in
αὐτοῖς
autois
them
καὶ
kai
and
ἐμπεριπατήσω
emperipatēsō
walk in
 καὶ
kai
and
ἔσομαι
esomai
be
αὐτῶν
autōn
himself
θεός
theos
God
 καὶ
kai
and
αὐτοὶ
autoi
ourselves
ἔσονταί
esontai
be
μου
mou
I
λαός.
laos
people
 17
διὸ
dio
therefore
ἐξέλθατε
exelthate
come
ἐκ
ek
from
μέσου
mesou
midst
αὐτῶν
autōn
them
 καὶ
kai
and
ἀφορίσθητε,
aphoristhēte
separate
λέγει
legei
says
κύριος,
kurios
Lord
 καὶ
kai
and
ἀκαθάρτου
akathartou
unclean
μὴ

not
ἅπτεσθε
aptesthe
touch
 κἀγὼ
kagō
and
εἰσδέξομαι
eisdexomai
welcome
ὑμᾶς
umas
you
 18
καὶ
kai
and
ἔσομαι
esomai
be
ὑμῖν
umin
you
εἰς
eis
in
πατέρα
patera
father
 καὶ
kai
and
ὑμεῖς
umeis
you
ἔσεσθέ
esesthe
be
μοι
moi
my
εἰς
eis
in
υἱοὺς
uious
sons
καὶ
kai
and
θυγατέρας,
thugateras
daughters
 λέγει
legei
says
κύριος
kurios
Lord
παντοκράτωρ.
pantokratōr
Almighty


<< 2 Corinthians 6 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible