ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4

<< ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4 >>
1 John 4 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
μὴ

not
παντὶ
panti
every
πνεύματι
pneumati
spirit
πιστεύετε,
pisteuete
believe
ἀλλὰ
alla
but
δοκιμάζετε
dokimazete
test
τὰ
ta
the
πνεύματα
pneumata
spirit
εἰ
ei
whether
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐστιν,
estin
are
ὅτι
oti
because
πολλοὶ
polloi
many
ψευδοπροφῆται
pseudoprophētai
false prophet
ἐξεληλύθασιν
exelēluthasin
gone
εἰς
eis
into
τὸν
ton
the
κόσμον.
kosmon
world
2
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
γινώσκετε
ginōskete
know
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit
τοῦ
tou
the
θεοῦ·
theou
God
πᾶν
pan
every
πνεῦμα
pneuma
Spirit

o
one
ὁμολογεῖ
omologei
confesses
Ἰησοῦν
iēsoun
Jesus
Χριστὸν
christon
Christ
ἐν
en
in
σαρκὶ
sarki
flesh
ἐληλυθότα
elēluthota
come
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐστιν,
estin
is
3
καὶ
kai
And
πᾶν
pan
every
πνεῦμα
pneuma
spirit

o
which
μὴ

not
ὁμολογεῖ
omologei
confess
τὸν
ton
the
Ἰησοῦν
iēsoun
Jesus
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
οὐκ
ouk
not
ἔστιν·
estin
is
καὶ
kai
And
τοῦτό
touto
this
ἐστιν
estin
is
τὸ
to
the
τοῦ
tou
the
ἀντιχρίστου,
antichristou
antichrist

o
which
ἀκηκόατε
akēkoate
heard
ὅτι
oti
that
ἔρχεται,
erchetai
coming
καὶ
kai
And
νῦν
nun
now
ἐν
en
in
τῷ

the
κόσμῳ
kosmō
world
ἐστὶν
estin
is
ἤδη.
ēdē
already
4
ὑμεῖς
umeis
you
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐστε,
este
are
τεκνία,
teknia
children
καὶ
kai
and
νενικήκατε
nenikēkate
overcome
αὐτούς,
autous
them
ὅτι
oti
because
μείζων
meizōn
greater
ἐστὶν
estin
is

o
the
ἐν
en
in
ὑμῖν
umin
you

ē
than

o
the
ἐν
en
in
τῷ

the
κόσμῳ.
kosmō
world
5
αὐτοὶ
autoi
ourselves
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world
εἰσίν,
eisin
are
διὰ
dia
therefore
τοῦτο
touto
this
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world
λαλοῦσιν
lalousin
speak
καὶ
kai
and

o
the
κόσμος
kosmos
world
αὐτῶν
autōn
himself
ἀκούει.
akouei
listens
6
ἡμεῖς
ēmeis
We
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐσμεν,
esmen
are

o
the
γινώσκων
ginōskōn
knows
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἀκούει
akouei
listens
ἡμῶν,
ēmōn
us
ὃς
os
who
οὐκ
ouk
not
ἔστιν
estin
is
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
οὐκ
ouk
not
ἀκούει
akouei
listens
ἡμῶν.
ēmōn
us
ἐκ
ek
of
τούτου
toutou
this
γινώσκομεν
ginōskomen
knows
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
spirit
τῆς
tēs
the
ἀληθείας
alētheias
truth
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
spirit
τῆς
tēs
the
πλάνης.
planēs
error

 7
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
ἀλλήλους
allēlous
one another
ὅτι
oti
for

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐστιν,
estin
is
καὶ
kai
and
πᾶς
pas
everyone

o
the
ἀγαπῶν
agapōn
love
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
γεγέννηται
gegennētai
born
καὶ
kai
and
γινώσκει
ginōskei
knows
τὸν
ton
the
θεόν.
theon
God
8

o
the
μὴ

not
ἀγαπῶν
agapōn
love
οὐκ
ouk
not
ἔγνω
egnō
know
τὸν
ton
the
θεόν,
theon
God
ὅτι
oti
for

o
the
θεὸς
theos
God
ἀγάπη
agapē
love
ἐστίν.
estin
is
9
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
ἐφανερώθη
ephanerōthē
manifested

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐν
en
in
ἡμῖν,
ēmin
us
ὅτι
oti
because
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
αὐτοῦ
autou
him
τὸν
ton
the
μονογενῆ
monogenē
begotten
ἀπέσταλκεν
apestalken
sent

o
the
θεὸς
theos
God
εἰς
eis
into
τὸν
ton
the
κόσμον
kosmon
world
ἵνα
ina
so
ζήσωμεν
zēsōmen
live
δι'
di
through
αὐτοῦ.
autou
him
10
ἐν
en
Herein
τούτῳ
toutō
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
ἀγάπη,
agapē
love
οὐχ
ouch
that
ὅτι
oti
for
ἡμεῖς
ēmeis
we
ἠγαπήκαμεν
ēgapēkamen
loved
τὸν
ton
the
θεόν
theon
God
ἀλλ'
all
but
ὅτι
oti
for
αὐτὸς
autos
he
ἠγάπησεν
ēgapēsen
loved
ἡμᾶς
ēmas
us
καὶ
kai
and
ἀπέστειλεν
apesteilen
sent
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
αὐτοῦ
autou
him
ἱλασμὸν
ilasmon
propitiation
περὶ
peri
for
τῶν
tōn
the
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
ἡμῶν.
ēmōn
our
11
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
εἰ
ei
if
οὕτως
outōs
so

o
the
θεὸς
theos
God
ἠγάπησεν
ēgapēsen
loved
ἡμᾶς,
ēmas
us
καὶ
kai
also
ἡμεῖς
ēmeis
we
ὀφείλομεν
opheilomen
ought
ἀλλήλους
allēlous
one another
ἀγαπᾶν.
agapan
loved
12
θεὸν
theon
God
οὐδεὶς
oudeis
no one
πώποτε
pōpote
time
τεθέαται.
tetheatai
seen
ἐὰν
ean
if
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
ἀλλήλους
allēlous
one another

o
the
θεὸς
theos
God
ἐν
en
in
ἡμῖν
ēmin
us
μένει
menei
abides
καὶ
kai
and

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
αὐτοῦ
autou
his
(τετελειωμένη)
teteleiōmenē
perfected
ἐν
en
in
ἡμῖν
ēmin
us
[τετελειωμένη]
teteleiōmenē
perfected
ἐστιν.
estin
is

 13
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
γινώσκομεν
ginōskomen
know
ὅτι
oti
because
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένομεν
menomen
abide
καὶ
kai
and
αὐτὸς
autos
he
ἐν
en
in
ἡμῖν,
ēmin
us
ὅτι
oti
because
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
πνεύματος
pneumatos
Spirit
αὐτοῦ
autou
him
δέδωκεν
dedōken
given
ἡμῖν.
ēmin
us
14
καὶ
kai
and
ἡμεῖς
ēmeis
we
τεθεάμεθα
tetheametha
seen
καὶ
kai
and
μαρτυροῦμεν
marturoumen
testify
ὅτι
oti
that

o
the
πατὴρ
patēr
Father
ἀπέσταλκεν
apestalken
sent
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
σωτῆρα
sōtēra
Savior
τοῦ
tou
the
κόσμου.
kosmou
world
15
ὃς
os
whoever
ἐὰν
ean
if
ὁμολογήσῃ
omologēsē
confesses
ὅτι
oti
that
Ἰησοῦς
iēsous
Jesus
(Χριστὸς)
christos
Christ
ἐστιν
estin
is

o
the
υἱὸς
uios
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God

o
the
θεὸς
theos
God
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένει
menei
abides
καὶ
kai
and
αὐτὸς
autos
he
ἐν
en
in
τῷ

the
θεῷ.
theō
God
16
καὶ
kai
and
ἡμεῖς
ēmeis
we
ἐγνώκαμεν
egnōkamen
known
καὶ
kai
and
πεπιστεύκαμεν
pepisteukamen
believed
τὴν
tēn
the
ἀγάπην
agapēn
love
ἣν
ēn
which
ἔχει
echei
has

o
the
θεὸς
theos
God
ἐν
en
in
ἡμῖν.
ēmin
us

 
o
the
θεὸς
theos
God
ἀγάπη
agapē
love
ἐστίν,
estin
is
καὶ
kai
and

o
the
μένων
menōn
abides
ἐν
en
in
τῇ

the
ἀγάπῃ
agapē
love
ἐν
en
in
τῷ

the
θεῷ
theō
God
μένει
menei
abides
καὶ
kai
and

o
the
θεὸς
theos
God
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένει.
menei
abides
17
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
τετελείωται
teteleiōtai
perfected

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
μεθ'
meth
our
ἡμῶν,
ēmōn
our
ἵνα
ina
that
παρρησίαν
parrēsian
confidence
ἔχωμεν
echōmen
have
ἐν
en
in
τῇ

the
ἡμέρᾳ
ēmera
day
τῆς
tēs
the
κρίσεως,
kriseōs
judgment
ὅτι
oti
because
καθὼς
kathōs
as
ἐκεῖνός
ekeinos
he
ἐστιν
estin
is
καὶ
kai
also
ἡμεῖς
ēmeis
we
ἐσμεν
esmen
are
ἐν
en
in
τῷ

the
κόσμῳ
kosmō
world
τούτῳ.
toutō
this
18
φόβος
phobos
fear
οὐκ
ouk
no
ἔστιν
estin
is
ἐν
en
in
τῇ

the
ἀγάπῃ
agapē
love
ἀλλ'
all
but

ē
the
τελεία
teleia
perfect
ἀγάπη
agapē
love
ἔξω
exō
out
βάλλει
ballei
casts
τὸν
ton
the
φόβον,
phobon
fear
ὅτι
oti
because

o
the
φόβος
phobos
fear
κόλασιν
kolasin
punishment
ἔχει,
echei
involves

o
the
δὲ
de
also
φοβούμενος
phoboumenos
fears
οὐ
ou
no
τετελείωται
teteleiōtai
perfected
ἐν
en
in
τῇ

the
ἀγάπῃ.
agapē
love
19
ἡμεῖς
ēmeis
We
ἀγαπῶμεν,
agapōmen
love
ὅτι
oti
because
αὐτὸς
autos
he
πρῶτος
prōtos
first
ἠγάπησεν
ēgapēsen
love
ἡμᾶς.
ēmas
us
20
ἐάν
ean
if
τις
tis
someone
εἴπῃ
eipē
say
ὅτι
oti
for
ἀγαπῶ
agapō
love
τὸν
ton
the
θεόν
theon
God
καὶ
kai
and
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
his
μισῇ,
misē
hates
ψεύστης
pseustēs
liar
ἐστίν·
estin
is

o
the
γὰρ
gar
for
μὴ

not
ἀγαπῶν
agapōn
love
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
his
ὃν
on
whom
ἑώρακεν,
eōraken
seen
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ὃν
on
whom
οὐχ
ouch
not
ἑώρακεν
eōraken
seen
οὐ
ou
not
δύναται
dunatai
cannot
ἀγαπᾶν.
agapan
love
21
καὶ
kai
also
ταύτην
tautēn
this
τὴν
tēn
the
ἐντολὴν
entolēn
commandment
ἔχομεν
echomen
have
ἀπ'
ap
from
αὐτοῦ,
autou
him
ἵνα
ina
That

o
the
ἀγαπῶν
agapōn
loves
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἀγαπᾷ
agapa
loves
καὶ
kai
also
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ.
autou
him


<< 1 John 4 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible