ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11

<< ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11 >>
Hebrews 11 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
ἔστιν
estin
is
δὲ
de
now
πίστις
pistis
faith
ἐλπιζομένων
elpizomenōn
hoped
ὑπόστασις,
upostasis
assurance
πραγμάτων
pragmatōn
things
ἔλεγχος
elenchos
conviction
οὐ
ou
not
βλεπομένων.
blepomenōn
seen
2
ἐν
en
by
ταύτῃ
tautē
these
γὰρ
gar
For
ἐμαρτυρήθησαν
emarturēthēsan
report
οἱ
oi
the
πρεσβύτεροι.
presbuteroi
elders

 3
Πίστει
pistei
faith
νοοῦμεν
nooumen
understand
κατηρτίσθαι
katērtisthai
prepared
τοὺς
tous
which
αἰῶνας
aiōnas
worlds
ῥήματι
rēmati
word
θεοῦ
theou
God
εἰς
eis
so
τὸ
to
which
μὴ

not
ἐκ
ek
of
φαινομένων
phainomenōn
visible
τὸ
to
which
βλεπόμενον
blepomenon
seen
γεγονέναι.
gegonenai
made

 4
Πίστει
pistei
faith
πλείονα
pleiona
excellent
θυσίαν
thusian
sacrifice
Ἅβελ
abel
Abel
παρὰ
para
than
Κάϊν
kain
Cain
προσήνεγκεν
prosēnenken
offered
τῷ

the
θεῷ
theō
God
δι'
di
through
ἧς
ēs
which
ἐμαρτυρήθη
emarturēthē
testifying
εἶναι
einai
was
δίκαιος,
dikaios
righteous
μαρτυροῦντος
marturountos
testifying
ἐπὶ
epi
about
τοῖς
tois
the
δώροις
dōrois
gifts
αὐτοῦ
autou
him
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
καὶ
kai
and
δι'
di
through
αὐτῆς
autēs
her
ἀποθανὼν
apothanōn
dead
ἔτι
eti
still
λαλεῖ.
lalei
speaks
5
πίστει
pistei
faith
Ἑνὼχ
enōch
Enoch
μετετέθη
metetethē
taken
τοῦ
tou
the
μὴ

not
ἰδεῖν
idein
be aware
θάνατον,
thanaton
death
καὶ
kai
and
οὐχ
ouch
not
ηὑρίσκετο
ēurisketo
found
διότι
dioti
because
μετέθηκεν
metethēken
taken
αὐτὸν
auton
he

o
the
θεός.
theos
God
πρὸ
pro
before
γὰρ
gar
for
τῆς
tēs
the
μεταθέσεως
metatheseōs
translation
μεμαρτύρηται
memarturētai
testimony
εὐαρεστηκέναι
euarestēkenai
pleasing
τῷ

the
θεῷ·
theō
God
6
χωρὶς
chōris
without
δὲ
de
But
πίστεως
pisteōs
faith
ἀδύνατον
adunaton
impossible
εὐαρεστῆσαι·
euarestēsai
please
πιστεῦσαι
pisteusai
believe
γὰρ
gar
for
δεῖ
dei
must
τὸν
ton
those
προσερχόμενον
proserchomenon
comes
τῷ

those
θεῷ
theō
God
ὅτι
oti
that
ἔστιν
estin
is
καὶ
kai
and
τοῖς
tois
those
ἐκζητοῦσιν
ekzētousin
seek
αὐτὸν
auton
him
μισθαποδότης
misthapodotēs
rewarder
γίνεται.
ginetai
happen
7
πίστει
pistei
faith
χρηματισθεὶς
chrēmatistheis
warned
Νῶε
nōe
Noah
περὶ
peri
about
τῶν
tōn
the
μηδέπω
mēdepō
yet
βλεπομένων
blepomenōn
seen
εὐλαβηθεὶς
eulabētheis
reverence
κατεσκεύασεν
kateskeuasen
prepared
κιβωτὸν
kibōton
ark
εἰς
eis
to
σωτηρίαν
sōtērian
salvation
τοῦ
tou
the
οἴκου
oikou
household
αὐτοῦ
autou
his
δι'
di
by
ἧς
ēs
which
κατέκρινεν
katekrinen
condemned
τὸν
ton
the
κόσμον,
kosmon
world
καὶ
kai
and
τῆς
tēs
the
κατὰ
kata
according
πίστιν
pistin
faith
δικαιοσύνης
dikaiosunēs
righteousness
ἐγένετο
egeneto
became
κληρονόμος.
klēronomos
heir

 8
Πίστει
pistei
faith
καλούμενος
kaloumenos
called
Ἀβραὰμ
abraam
Abraham
ὑπήκουσεν
upēkousen
obeyed
ἐξελθεῖν
exelthein
going
εἰς
eis
in
τόπον
topon
place
ὃν
on
which
ἤμελλεν
ēmellen
after
λαμβάνειν
lambanein
receive
εἰς
eis
in
κληρονομίαν,
klēronomian
inheritance
καὶ
kai
and
ἐξῆλθεν
exēlthen
going
μὴ

not
ἐπιστάμενος
epistamenos
knowing
ποῦ
pou
where
ἔρχεται.
erchetai
going
9
πίστει
pistei
faith
παρῴκησεν
parōkēsen
sojourned
εἰς
eis
in
γῆν
gēn
land
τῆς
tēs
the
ἐπαγγελίας
epangelias
promise
ὡς
ōs
as
ἀλλοτρίαν
allotrian
foreign
ἐν
en
in
σκηναῖς
skēnais
tents
κατοικήσας
katoikēsas
dwelling
μετὰ
meta
with
Ἰσαὰκ
isaak
Isaac
καὶ
kai
and
Ἰακὼβ
iakōb
Jacob
τῶν
tōn
the
συγκληρονόμων
sunklēronomōn
him
τῆς
tēs
the
ἐπαγγελίας
epangelias
promise
τῆς
tēs
the
αὐτῆς·
autēs
same
10
ἐξεδέχετο
exedecheto
looking
γὰρ
gar
For
τὴν
tēn
the
τοὺς
tous
the
θεμελίους
themelious
foundations
ἔχουσαν
echousan
has
πόλιν
polin
city
ἧς
ēs
which
τεχνίτης
technitēs
architect
καὶ
kai
and
δημιουργὸς
dēmiourgos
builder

o
the
θεός.
theos
God
11
πίστει
pistei
faith
καὶ
kai
even
αὐτὴ
autē
herself
Σάρρα
sarra
Sarah
[στεῖρα]
steira
barren
δύναμιν
dunamin
ability
εἰς
eis
to
καταβολὴν
katabolēn
conceive
σπέρματος
spermatos
seed
ἔλαβεν
elaben
received
καὶ
kai
even
παρὰ
para
beyond
καιρὸν
kairon
age
ἡλικίας
ēlikias
life
ἐπεὶ
epei
since
πιστὸν
piston
faithful
ἡγήσατο
ēgēsato
considered
τὸν
ton
the
ἐπαγγειλάμενον.
epangeilamenon
promised
12
διὸ
dio
therefore
καὶ
kai
even
ἀφ'
aph
of
ἑνὸς
enos
one
ἐγεννήθησαν,
egennēthēsan
bear
καὶ
kai
even
ταῦτα
tauta
him
νενεκρωμένου,
nenekrōmenou
dead
καθὼς
kathōs
as
τὰ
ta
which
ἄστρα
astra
stars
τοῦ
tou
which
οὐρανοῦ
ouranou
heaven
τῷ

which
πλήθει
plēthei
number
καὶ
kai
even
ὡς
ōs
as

ē
which
ἄμμος
ammos
sand

ē
which
παρὰ
para
by
τὸ
to
which
χεῖλος
cheilos
shore
τῆς
tēs
which
θαλάσσης
thalassēs
seashore

ē
which
ἀναρίθμητος.
anarithmētos
innumerable

 13
Κατὰ
kata
in
πίστιν
pistin
faith
ἀπέθανον
apethanon
died
οὗτοι
outoi
these
πάντες,
pantes
all
μὴ

without
κομισάμενοι / λαβόντες
labontes
received
τὰς
tas
the
ἐπαγγελίας
epangelias
promises
ἀλλὰ
alla
but
πόρρωθεν
porrōthen
distance
αὐτὰς
autas
them
ἰδόντες
idontes
seen
καὶ
kai
and
ἀσπασάμενοι
aspasamenoi
welcomed
καὶ
kai
and
ὁμολογήσαντες
omologēsantes
confessed
ὅτι
oti
that
ξένοι
xenoi
strangers
καὶ
kai
and
παρεπίδημοί
parepidēmoi
exiles
εἰσιν
eisin
were
ἐπὶ
epi
on
τῆς
tēs
the
γῆς.
gēs
earth
14
οἱ
oi
those
γὰρ
gar
For
τοιαῦτα
toiauta
things
λέγοντες
legontes
say
ἐμφανίζουσιν
emphanizousin
plainly
ὅτι
oti
that
πατρίδα
patrida
country
ἐπιζητοῦσιν.
epizētousin
seeking
15
καὶ
kai
And
εἰ
ei
if
μὲν
men
indeed
ἐκείνης
ekeinēs
that
ἐμνημόνευον
emnēmoneuon
thinking
ἀφ'
aph
from
ἧς
ēs
which
ἐξέβησαν,
exebēsan
end
εἶχον
eichon
had
ἂν
an
whatever
καιρὸν
kairon
opportunity
ἀνακάμψαι·
anakampsai
return
16
νῦν
nun
henceforth
δὲ
de
But
κρείττονος
kreittonos
better
ὀρέγονται
oregontai
desire
τοῦτ'
tout
this
ἔστιν
estin
are
ἐπουρανίου.
epouraniou
heavenly
διὸ
dio
therefore
οὐκ
ouk
not
ἐπαισχύνεται
epaischunetai
ashamed
αὐτοὺς
autous
he

o
the
θεὸς
theos
God
θεὸς
theos
God
ἐπικαλεῖσθαι
epikaleisthai
called
αὐτῶν·
autōn
himself
ἡτοίμασεν
ētoimasen
prepared
γὰρ
gar
for
αὐτοῖς
autois
them
πόλιν.
polin
city

 17
Πίστει
pistei
faith
προσενήνοχεν
prosenēnochen
offered
Ἀβραὰμ
abraam
Abraham
τὸν
ton
the
Ἰσαὰκ
isaak
Isaac
πειραζόμενος
peirazomenos
tested
καὶ
kai
and
τὸν
ton
the
μονογενῆ
monogenē
begotten
προσέφερεν,
prosepheren
offered

o
the
τὰς
tas
the
ἐπαγγελίας
epangelias
promises
ἀναδεξάμενος,
anadexamenos
received
18
πρὸς
pros
Of
ὃν
on
whom
ἐλαλήθη
elalēthē
said
ὅτι
oti
That
ἐν
en
in
Ἰσαὰκ
isaak
Isaac
κληθήσεταί
klēthēsetai
called
σοι
soi
your
σπέρμα,
sperma
descendants
19
λογισάμενος
logisamenos
considered
ὅτι
oti
that
καὶ
kai
even
ἐκ
ek
from
νεκρῶν
nekrōn
dead
ἐγείρειν
egeirein
raise
δυνατὸς
dunatos
able

o
the
θεός,
theos
God
ὅθεν
othen
which
αὐτὸν
auton
him
καὶ
kai
even
ἐν
en
in
παραβολῇ
parabolē
type
ἐκομίσατο.
ekomisato
received
20
πίστει
pistei
faith
καὶ
kai
even
περὶ
peri
regarding
μελλόντων
mellontōn
come
εὐλόγησεν
eulogēsen
blessed
Ἰσαὰκ
isaak
Isaac
τὸν
ton
the
Ἰακὼβ
iakōb
Jacob
καὶ
kai
even
τὸν
ton
the
Ἠσαῦ.
ēsau
Esau
21
πίστει
pistei
faith
Ἰακὼβ
iakōb
Jacob
ἀποθνῄσκων
apothnēskōn
dying
ἕκαστον
ekaston
each
τῶν
tōn
the
υἱῶν
uiōn
sons
Ἰωσὴφ
iōsēph
Joseph
εὐλόγησεν
eulogēsen
blessed
καὶ
kai
and
προσεκύνησεν
prosekunēsen
worshiped
ἐπὶ
epi
upon
τὸ
to
the
ἄκρον
akron
top
τῆς
tēs
the
ῥάβδου
rabdou
staff
αὐτοῦ.
autou
his
22
πίστει
pistei
faith
Ἰωσὴφ
iōsēph
Joseph
τελευτῶν
teleutōn
dying
περὶ
peri
concerning
τῆς
tēs
the
ἐξόδου
exodou
exodus
τῶν
tōn
the
υἱῶν
uiōn
sons
Ἰσραὴλ
israēl
Israel
ἐμνημόνευσεν
emnēmoneusen
mention
καὶ
kai
and
περὶ
peri
concerning
τῶν
tōn
the
ὀστέων
osteōn
bones
αὐτοῦ
autou
his
ἐνετείλατο.
eneteilato
commandment

 23
Πίστει
pistei
faith
Μωϋσῆς
mōusēs
Moses
γεννηθεὶς
gennētheis
born
ἐκρύβη
ekrubē
hidden
τρίμηνον
trimēnon
months
ὑπὸ
upo
of
τῶν
tōn
the
πατέρων
paterōn
parents
αὐτοῦ,
autou
his
διότι
dioti
because
εἶδον
eidon
saw
ἀστεῖον
asteion
beautiful
τὸ
to
the
παιδίον
paidion
child
καὶ
kai
and
οὐκ
ouk
not
ἐφοβήθησαν
ephobēthēsan
afraid
τὸ
to
the
διάταγμα
diatagma
edict
τοῦ
tou
the
βασιλέως.
basileōs
king's
24
πίστει
pistei
faith
Μωϋσῆς
mōusēs
Moses
μέγας
megas
grown
γενόμενος
genomenos
come
ἠρνήσατο
ērnēsato
refused
λέγεσθαι
legesthai
called
υἱὸς
uios
son
θυγατρὸς
thugatros
daughter
Φαραώ,
pharaō
Pharaoh's
25
μᾶλλον
mallon
rather
ἑλόμενος
elomenos
choosing
συγκακουχεῖσθαι
sunkakoucheisthai
affliction
τῷ

the
λαῷ
laō
people
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God

ē
than
πρόσκαιρον
proskairon
passing
ἔχειν
echein
pleasures
ἁμαρτίας
amartias
sin
ἀπόλαυσιν,
apolausin
enjoy
26
μείζονα
meizona
greater
πλοῦτον
plouton
riches
ἡγησάμενος
ēgēsamenos
considering
τῶν
tōn
the
Αἰγύπτου
aiguptou
Egypt
θησαυρῶν
thēsaurōn
treasures
τὸν
ton
the
ὀνειδισμὸν
oneidismon
reproach
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ·
christou
Christ
ἀπέβλεπεν
apeblepen
looking
γὰρ
gar
for
εἰς
eis
unto
τὴν
tēn
the
μισθαποδοσίαν.
misthapodosian
reward
27
πίστει
pistei
faith
κατέλιπεν
katelipen
left
Αἴγυπτον
aigupton
Egypt
μὴ

not
φοβηθεὶς
phobētheis
fearing
τὸν
ton
the
θυμὸν
thumon
wrath
τοῦ
tou
the
βασιλέως·
basileōs
king
τὸν
ton
the
γὰρ
gar
for
ἀόρατον
aoraton
unseen
ὡς
ōs
as
ὁρῶν
orōn
seeing
ἐκαρτέρησεν.
ekarterēsen
endured
28
πίστει
pistei
faith
πεποίηκεν
pepoiēken
kept
τὸ
to
the
πάσχα
pascha
Passover
καὶ
kai
and
τὴν
tēn
the
πρόσχυσιν
proschusin
sprinkling
τοῦ
tou
the
αἵματος,
aimatos
blood
ἵνα
ina
so
μὴ

not

o
the
ὀλοθρεύων
olothreuōn
destroyed
τὰ
ta
the
πρωτότοκα
prōtotoka
firstborn
θίγῃ
thigē
touch
αὐτῶν.
autōn
them
29
πίστει
pistei
faith
διέβησαν
diebēsan
pass through
τὴν
tēn
the
ἐρυθρὰν
eruthran
red
θάλασσαν
thalassan
sea
ὡς
ōs
though
διὰ
dia
through
ξηρᾶς
xēras
dry
γῆς,
gēs
land
ἧς
ēs
which
πεῖραν
peiran
attempted
λαβόντες
labontes
take
οἱ
oi
the
Αἰγύπτιοι
aiguptioi
Egyptians
κατεπόθησαν.
katepothēsan
drowned
30
πίστει
pistei
faith
τὰ
ta
the
τείχη
teichē
walls
Ἰεριχὼ
ierichō
Jericho
ἔπεσαν
epesan
fall down
κυκλωθέντα
kuklōthenta
encircled
ἐπὶ
epi
about
ἑπτὰ
epta
seven
ἡμέρας.
ēmeras
days
31
πίστει
pistei
faith
Ῥαὰβ
raab
Rahab

ē
those
πόρνη
pornē
harlot
οὐ
ou
not
συναπώλετο
sunapōleto
perished
τοῖς
tois
those
ἀπειθήσασιν
apeithēsasin
disobedient
δεξαμένη
dexamenē
welcomed
τοὺς
tous
those
κατασκόπους
kataskopous
spies
μετ'
met
with
εἰρήνης.
eirēnēs
peace

 32
Καὶ
kai
and
τί
ti
what
ἔτι
eti
more
λέγω;
legō
said
ἐπιλείψει
epileipsei
fail
με
me
me
γὰρ
gar
for
διηγούμενον
diēgoumenon
tell

o
the
χρόνος
chronos
time
περὶ
peri
of
Γεδεών,
gedeōn
Gideon
Βαράκ
barak
Barak
Σαμψών,
sampsōn
Samson
Ἰεφθάε,
iephthae
Jephthah
Δαυίδ
dauid
David
τε
te
and
καὶ
kai
and
Σαμουὴλ
samouēl
Samuel
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
the
προφητῶν,
prophētōn
prophets
33
οἳ
oi
who
διὰ
dia
through
πίστεως
pisteōs
faith
κατηγωνίσαντο
katēgōnisanto
conquered
βασιλείας,
basileias
kingdoms
εἰργάσαντο
eirgasanto
performed
δικαιοσύνην,
dikaiosunēn
righteousness
ἐπέτυχον
epetuchon
obtained
ἐπαγγελιῶν,
epangeliōn
promises
ἔφραξαν
ephraxan
shut
στόματα
stomata
mouths
λεόντων,
leontōn
lions
34
ἔσβεσαν
esbesan
quenched
δύναμιν
dunamin
power
πυρός,
puros
fire
ἔφυγον
ephugon
escaped
στόματα
stomata
edge
μαχαίρης,
machairēs
sword
ἐδυναμώθησαν
edunamōthēsan
strengthen
ἀπὸ
apo
of
ἀσθενείας,
astheneias
weakness
ἐγενήθησαν
egenēthēsan
became
ἰσχυροὶ
ischuroi
mighty
ἐν
en
in
πολέμῳ,
polemō
war
παρεμβολὰς
parembolas
armies
ἔκλιναν
eklinan
put
ἀλλοτρίων.
allotriōn
foreign
35
ἔλαβον
elabon
received
γυναῖκες
gunaikes
women
ἐξ
ex
again
ἀναστάσεως
anastaseōs
resurrection
τοὺς
tous
the
νεκροὺς
nekrous
dead
αὐτῶν·
autōn
their
ἄλλοι
alloi
others
δὲ
de
and
ἐτυμπανίσθησαν
etumpanisthēsan
tortured
οὐ
ou
not
προσδεξάμενοι
prosdexamenoi
accepting
τὴν
tēn
the
ἀπολύτρωσιν,
apolutrōsin
release
ἵνα
ina
so
κρείττονος
kreittonos
better
ἀναστάσεως
anastaseōs
resurrection
τύχωσιν.
tuchōsin
obtain
36
ἕτεροι
eteroi
others
δὲ
de
also
ἐμπαιγμῶν
empaigmōn
mockings
καὶ
kai
and
μαστίγων
mastigōn
scourgings
πεῖραν
peiran
trial
ἔλαβον,
elabon
experienced
ἔτι
eti
yes
δὲ
de
also
δεσμῶν
desmōn
chains
καὶ
kai
and
φυλακῆς·
phulakēs
imprisonment
37
ἐλιθάσθησαν,
elithasthēsan
stoned
(ἐπειράσθησαν),
epeirasthēsan
tempted
ἐπρίσθησαν
epristhēsan
asunder
ἐν
en
in
φόνῳ
phonō
sword
μαχαίρης
machairēs
sword
ἀπέθανον,
apethanon
slain
περιῆλθον
periēlthon
about
ἐν
en
in
μηλωταῖς,
mēlōtais
sheepskins
ἐν
en
in
αἰγείοις
aigeiois
goatskins
δέρμασιν,
dermasin
skin
ὑστερούμενοι,
usteroumenoi
destitute
θλιβόμενοι,
thlibomenoi
afflicted
κακουχούμενοι,
kakouchoumenoi
ill-treated
38
ὧν
ōn
whom
οὐκ
ouk
not
ἦν
ēn
was
ἄξιος
axios
worthy

o
the
κόσμος,
kosmos
world
ἐπὶ
epi
above
ἐρημίαις
erēmiais
deserts
πλανώμενοι
planōmenoi
wandering
καὶ
kai
and
ὄρεσιν
oresin
mountains
καὶ
kai
and
σπηλαίοις
spēlaiois
caves
καὶ
kai
and
ταῖς
tais
the
ὀπαῖς
opais
holes
τῆς
tēs
the
γῆς.
gēs
ground

 39
Καὶ
kai
And
οὗτοι
outoi
these
πάντες
pantes
all
μαρτυρηθέντες
marturēthentes
report
διὰ
dia
through
τῆς
tēs
the
πίστεως
pisteōs
faith
οὐκ
ouk
not
ἐκομίσαντο
ekomisanto
receive
τὴν
tēn
the
ἐπαγγελίαν,
epangelian
promise
40
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
περὶ
peri
for
ἡμῶν
ēmōn
us
κρεῖττόν
kreitton
better
τι
ti
something
προβλεψαμένου,
problepsamenou
provided
ἵνα
ina
so
μὴ

not
χωρὶς
chōris
apart
ἡμῶν
ēmōn
us
τελειωθῶσιν.
teleiōthōsin
consecrate


<< Hebrews 11 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible