ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4

<< ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4 >>
Galatians 4 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Λέγω
legō
say
δέ
de
now
ἐφ'
eph
as
ὅσον
oson
how great
χρόνον
chronon
long

o
the
κληρονόμος
klēronomos
heir
νήπιός
nēpios
child
ἐστιν,
estin
is
οὐδὲν
ouden
nothing
διαφέρει
diapherei
differ
δούλου
doulou
slave
κύριος
kurios
owner
πάντων
pantōn
everything
ὤν,
ōn
be
2
ἀλλὰ
alla
But
ὑπὸ
upo
under
ἐπιτρόπους
epitropous
guardians
ἐστὶν
estin
is
καὶ
kai
and
οἰκονόμους
oikonomous
managers
ἄχρι
achri
until
τῆς
tēs
the
προθεσμίας
prothesmias
appointed
τοῦ
tou
the
πατρός.
patros
father
3
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
ἡμεῖς,
ēmeis
we
ὅτε
ote
while
ἦμεν
ēmen
am
νήπιοι
nēpioi
children
ὑπὸ
upo
under
τὰ
ta
the
στοιχεῖα
stoicheia
elements
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world
ἤμεθα
ēmetha
am
δεδουλωμένοι·
dedoulōmenoi
bondage
4
ὅτε
ote
when
δὲ
de
But
ἦλθεν
ēlthen
came
τὸ
to
the
πλήρωμα
plērōma
fullness
τοῦ
tou
the
χρόνου
chronou
time
ἐξαπέστειλεν
exapesteilen
send forth

o
the
θεὸς
theos
God
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
αὐτοῦ,
autou
his
γενόμενον
genomenon
born
ἐκ
ek
of
γυναικός,
gunaikos
woman
γενόμενον
genomenon
born
ὑπὸ
upo
under
νόμον,
nomon
law
5
ἵνα
ina
so
τοὺς
tous
those
ὑπὸ
upo
under
νόμον
nomon
law
ἐξαγοράσῃ
exagorasē
redeem
ἵνα
ina
so
τὴν
tēn
those
υἱοθεσίαν
uiothesian
sons
ἀπολάβωμεν.
apolabōmen
receive
6
ὅτι
oti
because
δέ
de
And
ἐστε
este
are
υἱοί
uioi
sons
ἐξαπέστειλεν
exapesteilen
send forth

o
the
θεὸς
theos
God
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
sons
αὐτοῦ
autou
his
εἰς
eis
into
τὰς
tas
the
καρδίας
kardias
hearts
ἡμῶν
ēmōn
our
κρᾶζον·
krazon
crying
αββα
abba
Abba

o
the
πατήρ.
patēr
Father
7
ὥστε
ōste
therefore
οὐκέτι
ouketi
no more
εἶ
ei
is
δοῦλος
doulos
slave
ἀλλὰ
alla
but
υἱός·
uios
son
εἰ
ei
if
δὲ
de
and
υἱός,
uios
son
καὶ
kai
then
κληρονόμος
klēronomos
heir
διὰ
dia
through
θεοῦ.
theou
God

 8
ἀλλὰ
alla
however
τότε
tote
time
μὲν
men
even
οὐκ
ouk
not
εἰδότες
eidotes
knew
θεὸν
theon
God
ἐδουλεύσατε
edouleusate
slaves
τοῖς
tois
those
φύσει
phusei
nature
μὴ

no
οὖσιν
ousin
are
θεοῖς·
theois
God
9
νῦν
nun
now
δὲ
de
or
γνόντες
gnontes
know
θεόν,
theon
God
μᾶλλον
mallon
rather
δὲ
de
or
γνωσθέντες
gnōsthentes
know
ὑπὸ
upo
of
θεοῦ,
theou
God
πῶς
pōs
how
ἐπιστρέφετε
epistrephete
come again
πάλιν
palin
again
ἐπὶ
epi
to
τὰ
ta
the
ἀσθενῆ
asthenē
weak
καὶ
kai
and
πτωχὰ
ptōcha
worthless
στοιχεῖα
stoicheia
elements
οἷς
ois
which
πάλιν
palin
again
ἄνωθεν
anōthen
from above
δουλεῦσαι / δουλεύειν
douleuein
enslaved
θέλετε;
thelete
desire
10
ἡμέρας
ēmeras
days
παρατηρεῖσθε
paratēreisthe
observe
καὶ
kai
and
μῆνας
mēnas
months
καὶ
kai
and
καιροὺς
kairous
seasons
καὶ
kai
and
ἐνιαυτούς,
eniautous
years
11
φοβοῦμαι
phoboumai
fear
ὑμᾶς
umas
you
μή

not
πως
pōs
perhaps
εἰκῇ
eikē
vain
κεκοπίακα
kekopiaka
labored
εἰς
eis
over
ὑμᾶς.
umas
you

 12
Γίνεσθε
ginesthe
become
ὡς
ōs
as
ἐγώ,
egō
I
ὅτι
oti
for
κἀγὼ
kagō
I also
ὡς
ōs
as
ὑμεῖς,
umeis
you
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
δέομαι
deomai
beg
ὑμῶν.
umōn
you
οὐδέν
ouden
no
με
me
me
ἠδικήσατε·
ēdikēsate
injured
13
οἴδατε
oidate
know
δὲ
de
also
ὅτι
oti
how
δι'
di
because
ἀσθένειαν
astheneian
illness
τῆς
tēs
the
σαρκὸς
sarkos
bodily
εὐηγγελισάμην
euēngelisamēn
preach
ὑμῖν
umin
you
τὸ
to
the
πρότερον,
proteron
first
14
καὶ
kai
And
τὸν
ton
the
πειρασμὸν
peirasmon
temptation
ὑμῶν
umōn
you
ἐν
en
in
τῇ

the
σαρκί
sarki
flesh
μου
mou
my
οὐκ
ouk
not
ἐξουθενήσατε
exouthenēsate
despise
οὐδὲ
oude
or
ἐξεπτύσατε,
exeptusate
loathe
ἀλλὰ
alla
but
ὡς
ōs
as
ἄγγελον
angelon
angel
θεοῦ
theou
God
ἐδέξασθέ
edexasthe
received
με,
me
me
ὡς
ōs
as
Χριστὸν
christon
Christ
Ἰησοῦν.
iēsoun
Jesus
15
ποῦ
pou
where
οὖν
oun
then

o
the
μακαρισμὸς
makarismos
blessedness
ὑμῶν,
umōn
you
μαρτυρῶ
marturō
bear witness
γὰρ
gar
for
ὑμῖν
umin
you
ὅτι
oti
that
εἰ
ei
if
δυνατὸν
dunaton
possible
τοὺς
tous
the
ὀφθαλμοὺς
ophthalmous
eyes
ὑμῶν
umōn
you
ἐξορύξαντες
exoruxantes
plucked
ἐδώκατέ
edōkate
given
μοι.
moi
me
16
ὥστε
ōste
so
ἐχθρὸς
echthros
enemy
ὑμῶν
umōn
your
γέγονα
gegona
become
ἀληθεύων
alētheuōn
speak the truth
ὑμῖν;
umin
you
17
ζηλοῦσιν
zēlousin
seek
ὑμᾶς
umas
you
οὐ
ou
not
καλῶς,
kalōs
commendably
ἀλλὰ
alla
but
ἐκκλεῖσαι
ekkleisai
shut out
ὑμᾶς
umas
you
θέλουσιν,
thelousin
wish
ἵνα
ina
so
αὐτοὺς
autous
them
ζηλοῦτε·
zēloute
seek
18
καλὸν
kalon
good
δὲ
de
But
ζηλοῦσθαι
zēlousthai
affected
ἐν
en
when
καλῷ
kalō
good
πάντοτε
pantote
always
καὶ
kai
and
μὴ

not
μόνον
monon
only
ἐν
en
when
τῷ

the
παρεῖναί
pareinai
present
με
me
I
πρὸς
pros
with
ὑμᾶς.
umas
you
19
τεκνία / τέκνα
tekna
children
μου,
mou
My
οὓς
ous
whom
πάλιν
palin
again
ὠδίνω
ōdinō
am
μέχρις
mechris
until
οὗ
ou
whom
μορφωθῇ
morphōthē
formed
Χριστὸς
christos
Christ
ἐν
en
in
ὑμῖν·
umin
you
20
ἤθελον
ēthelon
wish
δὲ
de
also
παρεῖναι
pareinai
present
πρὸς
pros
with
ὑμᾶς
umas
you
ἄρτι
arti
now
καὶ
kai
and
ἀλλάξαι
allaxai
change
τὴν
tēn
the
φωνήν
phōnēn
tone
μου,
mou
my
ὅτι
oti
for
ἀποροῦμαι
aporoumai
in doubt
ἐν
en
about
ὑμῖν.
umin
you

 21
Λέγετέ
legete
tell
μοι,
moi
me
οἱ
oi
the
ὑπὸ
upo
under
νόμον
nomon
law
θέλοντες
thelontes
want
εἶναι,
einai
be
τὸν
ton
the
νόμον
nomon
law
οὐκ
ouk
not
ἀκούετε;
akouete
listen
22
γέγραπται
gegraptai
written
γὰρ
gar
For
ὅτι
oti
that
Ἀβραὰμ
abraam
Abraham
δύο
duo
two
υἱοὺς
uious
sons
ἔσχεν,
eschen
had
ἕνα
ena
one
ἐκ
ek
by
τῆς
tēs
the
παιδίσκης
paidiskēs
bondwoman
καὶ
kai
and
ἕνα
ena
one
ἐκ
ek
by
τῆς
tēs
the
ἐλευθέρας.
eleutheras
freewoman
23
ἀλλ'
all
But

o
the
μὲν
men
he
ἐκ
ek
of
τῆς
tēs
the
παιδίσκης
paidiskēs
bondwoman
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
γεγέννηται,
gegennētai
born

o
the
δὲ
de
but
ἐκ
ek
of
τῆς
tēs
the
ἐλευθέρας
eleutheras
freewoman
δι'
di
through
ἐπαγγελίας.
epangelias
promise
24
ἅτινά
atina
this
ἐστιν
estin
are
ἀλληγορούμενα
allēgoroumena
allegory
αὗται
autai
these
γάρ
gar
for
εἰσιν
eisin
are
δύο
duo
two
διαθῆκαι,
diathēkai
covenants
μία
mia
one
μὲν
men
even
ἀπὸ
apo
from
ὄρους
orous
mount
Σινᾶ
sina
Sinai
εἰς
eis
to
δουλείαν
douleian
slaves
γεννῶσα,
gennōsa
gendereth
ἥτις
ētis
this
ἐστὶν
estin
are
Ἁγάρ.
agar
Hagar
25
τὸ
to
this
δὲ
de
and
Ἁγὰρ
agar
Hagar
Σινᾶ
sina
Sinai
ὄρος
oros
mount
ἐστὶν
estin
is
ἐν
en
in
τῇ

this
Ἀραβίᾳ·
arabia
Arabia
συστοιχεῖ
sustoichei
corresponds
δὲ
de
and
τῇ

this
νῦν
nun
now
Ἰερουσαλήμ,
ierousalēm
Jerusalem
δουλεύει
douleuei
slavery
γὰρ
gar
For
μετὰ
meta
with
τῶν
tōn
this
τέκνων
teknōn
children
αὐτῆς.
autēs
her
26

ē
the
δὲ
de
But
ἄνω
anō
above
Ἰερουσαλὴμ
ierousalēm
Jerusalem
ἐλευθέρα
eleuthera
free
ἐστίν,
estin
is
ἥτις
ētis
which
ἐστὶν
estin
is
μήτηρ
mētēr
mother
ἡμῶν·
ēmōn
us
27
γέγραπται
gegraptai
written
γάρ·
gar
For

 εὐφράνθητι,
euphranthēti
rejoice
στεῖρα
steira
barren

ē
the
οὐ
ou
not
τίκτουσα,
tiktousa
bear
 ῥῆξον
rēxon
forth
καὶ
kai
and
βόησον,
boēson
shout

ē
the
οὐκ
ouk
not
ὠδίνουσα·
ōdinousa
labor
 ὅτι
oti
for
πολλὰ
polla
more
τὰ
ta
the
τέκνα
tekna
children
τῆς
tēs
the
ἐρήμου
erēmou
desolate
μᾶλλον
mallon
than
 
ē
than
τῆς
tēs
the
ἐχούσης
echousēs
has
τὸν
ton
the
ἄνδρα.
andra
husband

 28
ἡμεῖς / ὑμεῖς
umeis
you
δέ,
de
Now
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
κατὰ
kata
like
Ἰσαὰκ
isaak
Isaac
ἐπαγγελίας
epangelias
promise
τέκνα
tekna
children
ἐσμέν / ἐστέ.
este
be
29
ἀλλ'
all
But
ὥσπερ
ōsper
as
τότε
tote
time

o
the
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
γεννηθεὶς
gennētheis
born
ἐδίωκεν
ediōken
persecuted
τὸν
ton
the
κατὰ
kata
according
πνεῦμα,
pneuma
Spirit
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
νῦν.
nun
now
30
ἀλλὰ
alla
Nevertheless
τί
ti
what
λέγει
legei
saith

ē
the
γραφή;
graphē
Scripture
ἔκβαλε
ekbale
cast
τὴν
tēn
the
παιδίσκην
paidiskēn
bondwoman
καὶ
kai
and
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
αὐτῆς·
autēs
her
οὐ
ou
not
γὰρ
gar
for
μὴ

not
κληρονομήσει
klēronomēsei
heir

o
the
υἱὸς
uios
Son
τῆς
tēs
the
παιδίσκης
paidiskēs
bondwoman
μετὰ
meta
with
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
τῆς
tēs
the
ἐλευθέρας.
eleutheras
freewoman
31
διό,
dio
therefore
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
οὐκ
ouk
not
ἐσμὲν
esmen
are
παιδίσκης
paidiskēs
bondwoman
τέκνα
tekna
children
ἀλλὰ
alla
but
τῆς
tēs
the
ἐλευθέρας.
eleutheras
free


<< Galatians 4 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible